LogoKeyHost
Strona GłównaOfertaFAQ

Regulamin

Administrator danych

Tomasz Parys

Tel: +48 571 275 937

E-mail: [email protected]

adres: ul. Pogrzymie 14F, 72-130 Maszewo.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Regulaminu, nie wahaj się skontaktować z nami przez email.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług hostingowych, świadczonych przez Tomasz Parys (dalej zwane jako "Usługodawca"). Korzystanie z usług hostingowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu nowej wersji regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.

2. Definicje

Usługa – usługa hostingowa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klienta.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usługi.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi.

Serwis – strona internetowa, na której Klient może zapoznać się z ofertą Usług i złożyć zamówienie.

3. Zakres świadczonych usług

Usługodawca świadczy usługi hostingowe, polegające na udostępnianiu przestrzeni dyskowej na serwerach oraz związanych z tym usług. Usługodawca zapewnia stabilność działania serwerów, jednak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie spowodowane siłą wyższą lub awariami technicznymi niezależnymi od Usługodawcy.

4. Obowiązki Klienta

Klient zobowiązuje się do korzystania z usług hostingowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczaną na serwerze oraz wszelkie działania podejmowane w ramach korzystania z usług hostingowych.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw autorskich i praw osób trzecich wynikające z treści zamieszczonych na serwerze. Jeśli Usługodawca otrzyma skargi lub zgłoszenia naruszeń prawnych, może podjąć odpowiednie kroki, włącznie z usunięciem spornych treści.

Klient zobowiązuje się do niezakłócania działania serwera oraz niepodejmowania działań, które mogą wpłynąć na niestabilność lub niewłaściwe funkcjonowanie infrastruktury hostingowej.

Klient ma obowiązek regularnie wykonywać kopie zapasowe swoich danych, aby minimalizować ryzyko utraty informacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta z przyczyn niezależnych od siebie.

Klient zobowiązuje się do nieumieszczania na serwerze treści zabronionych prawem lub naruszających prawa osób trzecich, w tym treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub nienawiść.

5. Ograniczenia odpowiedzialności

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty danych, przerw w dostępie lub innego rodzaju szkód pośrednich lub pośrednich spowodowanych korzystaniem z usług hostingowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników na swoich stronach internetowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Klientów na swoich stronach internetowych.

6. Płatności

Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za usługi hostingowe, zgodnie z wybranym pakietem oraz obowiązującym cennikiem. Usługi hostingowe są dostępne na zasadzie subskrypcji, a płatności dokonywane są z góry za określony okres czasu. Wpłacając wirtualne monety do panelu nie ma zwrotów.

W przypadku braku terminowej płatności, Usługodawca ma prawo do usunięcia danych Klienta oraz zawieszenia świadczenia usług hostingowych do czasu uregulowania zaległych opłat.

Płatności są obsługiwane przez renomowaną firmę hotpay s.a., gwarantującą bezpieczeństwo i niezawodność transakcji.

7. Reklamacje

Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku nieprawidłowego wykonania Usługi. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

Reklamacja powinna zawierać:

- dane Klienta,

- opis problemu,

- żądanie Klienta.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się do sądu powszechnego.

8. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

Klient ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

9. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z usług hostingowych będą rozpatrywane przez właściwe sądy zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z korzystania z usług hostingowych będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Klient zostanie poinformowany o zmianach drogą elektroniczną lub poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Usługodawca ma prawo zakończyć świadczenie usług hostingowych bez uprzedniego powiadomienia. Klient zostanie poinformowany o powodach zakończenia umowy.

Polityka Prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która zawiera informacje na temat zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych klientów.